ஒற்றுமையே பலம்

1

கள்ளர்அகமுடையார் மறவர்  மெல்ல மெல்ல வந்த வெள்ளாளர் 

1

1 Comment

  1. Lsivashankar

    Welcome

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *